Veelgestelde vragen en antwoorden over CPR (FAQ)
Laatste update: 10-7-2017 (nieuwste items onderaan)

Bekijk ook de begrippenlijst met uitleg over gebruikte termen.

Hoewel de informatie die wordt aangeboden in deze lijst van veelgestelde vragen en antwoorden met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden, garandeert Draka Kabel B.V. niet dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Draka Kabel B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen op welke wijze dan ook van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze pagina.

Wat is CPR?

CPR (Construction Products Regulation) is een Europese verordening welke ervoor zorgt dat eenduidige eisen gesteld worden aan de essentiële eigenschappen en prestaties waaraan bouwproducten moeten voldoen. Kabels die zijn geïnstalleerd in permanente elektrotechnische installaties van bouwwerken (bijvoorbeeld: gebouwen en civieltechnische werken) vallen met betrekking tot hun brandgedrag onder de CPR. Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende brandklassen.

Vanaf 10 juni 2016 mogen kabels door fabrikanten en importeurs in de handel worden gebracht die voldoen aan de geharmoniseerde norm. Vanaf 1 juli 2017, als de overgangsperiode voorbij is, moeten kabels die in de handel worden gebracht door fabrikanten en importeurs en toegepast worden in permanente installaties van bouwwerken’ voldoen aan de CPR brandclassificatie en geleverd worden met een prestatieverklaring (DoP) met brandclassificatie en CE-markering.

Wat is het doel van CPR?

De Europese verordening voor bouwproducten (CPR) heeft als doel om betrouwbare eenduidige informatie over product constructies en de relatie tot hun toepassingen te bevorderen. Dit wordt gedaan door uniforme afspraken (common technical language) te maken over bepaalde essentiële kenmerken van producten. Fabrikanten geven een verklaring af over technische eigenschappen van producten in een zogenaamde Declaration of Performance (DoP). Ook wordt de CE markering voor producten aangepast in lijn met de verordening.

Voor kabels betreft het alleen brandeigenschappen, andere kenmerken van kabels (bijv. elektrische en mechanische eigenschappen) blijven conform de huidige nationale en voor zover beschikbaar internationale specificaties.

Wie is betrokken bij CPR?

Kabelfabrikanten en importeurs (zie hieronder) zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de brandtesten, het opstellen en beschikbaar maken van de prestatieverklaring (DoP) en het opstellen en aanbrengen van de CE-markering.
Een importeur kan volgens CPR ook worden aangemerkt als fabrikant als die het product binnen de EU in de handel brengt. Dat geldt bijvoorbeeld als het product afkomstig is uit een niet-EU-land (derde land). Of als de importeur het product onder een eigen handelsnaam op de Uniale markt in de handel brengt (ook al is het geproduceerd in EU).
Distributeurs zorgen ervoor dat alle op de markt aangeboden kabelproducten die vallen onder CPR zijn voorzien van correcte CE-markering en dat het vergezeld gaat van de volgens de CPR vereiste documenten.
Installateurs/adviseurs zijn verantwoordelijk voor de juiste keuze van de brandklasse en installatie van de juiste kabel; conform de NEN 8012.
Notified bodies (aangemelde instanties) zijn verantwoordelijk voor type beproevingen (witnessing), certificaten en periodieke controle.
Eigenaar/gebruiker van het gebouw is verantwoordelijk voor het bepalen van het brandrisico conform het Bouwbesluit en NEN 8012.
Overheid (bijvoorbeeld de inspecties van IL&T en NVWA) houdt toezicht dat er na 1 juli 2017 geen kabels in de handel worden gebracht door fabrikanten en importeurs zonder dat voldaan is aan de brandclassificatie eisen van de CPR en bijbehorende CE-markering en prestatieverklaring (DoP).

Welke producteigenschappen van kabels vallen onder CPR?

Kabels vallen onder de CPR ten aanzien van de volgende eigenschappen:
- Brandgedrag (“Reaction to fire”) volgens EN 50575
- Vrijkomen van gevaarlijke stoffen (“Release of dangerous substances”) volgens EN 50575

Voor Functiebehoud tijdens brand (“Resistance to fire”) is er nog geen geharmoniseerde productnorm beschikbaar.

Welke kabels vallen onder CPR?

CPR is toepassing op kabels voor algemeen gebruik die zijn geïnstalleerd in permanente elektrotechnische installaties van bouwwerken (gebouwen en civieltechnische werken) waarvoor prestatie-eisen op brandgedrag gelden. In eerste instantie moeten in gebouwen en civieltechnische werken de kabels bestemd voor elektriciteit en communicatie worden geclassificeerd op basis van brandgedrag (“Reaction to Fire”). In de toekomst zullen de kabels waarbij continuïteit van energie en/of signalering voor veiligheidsinstallaties noodzakelijk is ook in CPR worden opgenomen (“Resistance to fire”). Dit is belangrijk bijvoorbeeld voor de continuïteit bij brand van levering van elektriciteit, communicatie, branddetectie en alarmsystemen in gebouwen of civieltechnische werken.

Welke brandklassen gelden voor het brandgedrag ('reaction to fire')

Voor het beschrijven van het brandgedrag van kabels worden kabels voor wat betreft “reaction to fire” ingedeeld in een Euroclassificatie die bestaat uit zeven brandklassen en bijbehorend bijdrage tot de brand:
A-ca (geen)
B1-ca (nauwelijks)
B2-ca (heel beperkt)
C-ca (beperkt)
D-ca (gemiddeldd)
E-ca (hoog)
F-ca (niet bepaald)
De vier vetgedrukte klassen zijn relevant voor Nederland in het kader van NEN 8012. Warmteafgifte en brandvoortplanting zijn de belangrijkste criteria. Bovendien zijn rookontwikkeling, vallend brandend materiaal en zuurgraad van rookgassen additioneel geclassificeerd.
Meer informatie over de Euroklassen

Wat is NEN 8012?

In de CPR worden kabels geclassificeerd in verschillende brandklassen. In de nieuwe NEN 8012 zijn de nieuwe CPR eisen verwerkt voor Nederland. Het gaat om de keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen en glasvezelleidingen. De NEN 8012 heeft betrekking op hoe kabels reageren bij brand (reaction to fire). Draka heeft de brandklasse selectiehulp ontwikkeld die 1-op-1 is gebaseerd op de stroomdiagrammen en risicograaf van de NEN 8012.

Wat doet Draka om de invoering van CPR voor kabels te ondersteunen?

Draka neemt als onderdeel van de Prysmian Group in Europa het voortouw in het CPR implementatieproces voor kabels. Draka doet dit door:
- Haar technische expertise en advies in te zetten in het implementatie proces
- De branche te ondersteunen met informatie en advies
- Wereldwijde investeringen in R&D in testopstellingen voor brandproeven
- Ontwikkeling van nieuwe productlijnen om tegemoet te komen aan de belangrijke Euroklassen
- Tijdig beschikbaar stellen van Declaration of Performance (DoP) en CE-markering voor relevante kabelproducten
- Nog meer kabels te ontwikkelen die moeilijk brandbaar zijn en geen halogenen bevatten

Wat is een Notified Body en welke instantie accrediteert deze?

De Notified Body of aangemelde instantie is verantwoordelijk voor het typekeuren van de producten via ‘witnessing’ en fabrieksinspecties. Notified Bodies worden aangewezen door de nationale overheden. In Nederland is deze taak ondergebracht bij Raad voor Accreditatie in Utrecht. In andere landen gebeurt dit op dezelfde wijze. De resultaten van alle Notified Bodies in Europa worden in Nederland geaccepteerd. Voor alle Notified Bodies gelden in principe dezelfde regels.

Hoe vaak wordt de kabel getest? Wie controleert dit?

In de norm EN 50575 wordt nauwkeurig aangegeven hoe er gekeurd/geïnspecteerd moet worden. Het is vergelijkbaar met de huidige situatie voor Kema Keur e.d. en ISO 9001. Fabrikanten blijven zelf verantwoordelijk voor hun kwaliteitsbeheersing en moeten naar eigen inzicht zelf brandgedrag testen, maar in principe voor Euroclasses Cca en hoger: 1 x per jaar. Bij productwijzigingen is vaak nieuwe typekeuring nodig. Voor de Euroklassen Eca en Dca moet alleen voor de typekeuring een Notified lab of instantie worden ingeschakeld. Voor de hogere Euroklassen (Cca en B2ca) moet behalve voor de typekeuring ook regelmatige fabrieksinspecties (2x per jaar) en herhalingskeuringen (1 type eens per 3 jaar per product familie) door de Notified Bodies plaatsvinden. Notified Bodies worden weer gecontroleerd door de Raad voor Accreditatie (zie hierboven).

NB. CPR geldt alleen voor het brandgedrag van kabels. Voor de overige kabeleigenschappen blijven de relevante keurmerken van toepassing, zoals Kema-Keur.

We zijn nu in de uitvoeringsfase van het bouwwerk. Welke kabel moet ik toepassen?

De overgangsperiode is van kracht sinds 10 juni 2016 en vanaf 1 juli 2017 is de toepassing van CPR verplicht. Welke kabel kan toegepast worden?

1.   Bouwvergunning is verstrekt vóór overgangsperiode (voor 10 juni 2016)
1a Uitvoering vindt plaats in overgangsperiode tussen 10 juni 2016 en 1 juli 2017:

CPR-geclassificeerde kabels en niet-CPR-geclassificeerde kabels mogen worden toegepast.

1b Uitvoering vindt plaats na 1 juli 2017

CPR-geclassificeerde kabels en (voor zover beschikbare) niet-CPR-geclassificeerde kabels mogen worden toegepast, tenzij CPR-geclassificeerde kabels privaatrechtelijk (contractenrecht) verplicht zijn. Fabrikanten en importeurs mogen na 1 juli 2017 alleen nog CPR-geclassificeerde kabels in de handel brengen. Niet-CPR-geclassificeerde kabels mogen hoogstens nog op de markt worden aangeboden.

2.   Bouwvergunning is verstrekt tussen 10 juni 2016 en 1 juli 2017
2a Uitvoering vindt plaats in overgangsperiode tussen 10 juni 2016 en 1 juli 2017:

CPR-geclassificeerde kabels en niet-CPR-geclassificeerde kabels mogen worden toegepast.

2b Uitvoering vindt plaats na 1 juli 2017:
Na 1 juli 2017 is de CPR overgangsperiode ten einde.
De op het moment van afgifte van de Bouwvergunning geldende NEN 1010 is van kracht.
De huidige NEN 1010:2015 + C1:2016 verwijst voor het brandgedrag naar de NEN 8012. Dit betekent dat de installateur voor elke installatie onder NEN 1010: 2015 + C1: 2016 de verplichting heeft kabels te gebruiken die voldoen aan de NEN 8012, waardoor CPR-geclassificeerde kabels verplicht zijn. Fabrikanten en importeurs mogen na 1 juli 2017 alleen nog CPR-geclassificeerde kabels in de handel brengen.

3.   Bouwvergunning is verstrekt na 1 juli 2017
In deze situatie geldt hetzelfde als onder 2b verwoordt.
De op het moment van afgifte van de Bouwvergunning geldende NEN 1010 is van kracht.
De huidige NEN 1010:2015 + C1:2016 verwijst voor het brandgedrag naar de NEN 8012. Dit betekent dat de installateur voor elke installatie onder NEN 1010: 2015 + C1: 2016 de verplichting heeft kabels te gebruiken die voldoen aan de NEN 8012, waardoor CPR-geclassificeerde kabels verplicht zijn.

Hoe is het geregeld bij de uitbreiding van een bestaand gebouw?

Tot 1 juli 2017 zal bij het uitbreiden van een bestaande installatie het gebruik van niet-CPR-geclassificeerde typen zijn toegelaten. Na 1 juli 2017 mogen kabels die al in de handel zijn gebracht nog worden gebruikt. Na 1 juli 2017 mogen er voor vaste elektrotechnische installaties van bouwwerken alleen CPR-geclassificeerde kabels door fabrikanten en importeurs in de handel gebracht worden.

Hoe zit het met kabels voor machines of wanneer machines een groot deel van het gebouw innemen?

Machinekabels vallen niet onder CPR, in principe ook wanneer machines een groot deel van het gebouw innemen. De kabels voor de gebouw-gebonden (permanente) installaties zoals bijv. verwarmingsinstallaties, ventilatie installaties, koelinstallaties en vaste verlichting vallen wel onder het toepassingsgebied van CPR en hiervoor is de NEN 8012 beschikbaar voor het vaststellen van de classificatie.

Hoe kan het dat Draka HULT producten te vinden zijn in twee brandklassen?

In Nederland zullen zowel Draka HULT (YMz1K) met brandklasse Cca-s1,d1,a1 als Draka HULT (YMz1K) met brandklasse B2ca-s1,d1,a1 worden toegepast. Hoewel beide HULT (YMz1K) heten zijn het verschillende kabeltypen: de aanduiding HULT (YMz1K) kan niet los worden gezien van de brandclassificatie. De aanduiding HULT (YMz1K) geeft aan dat beide kabels weliswaar dezelfde constructie en kabeleigenschappen hebben maar de verschillende brandclassificatie geeft aan dat het om verschillende kabeltypen gaat. Bij een bestelling is het daarom essentieel om de brandclassificatie te vermelden.

Is CPR en NEN 8012 een wet of een norm?

CPR is een Europese verordening voor Bouwproducten. Deze CPR bevat regels die direct gelden in alle lidstaten van de Europese Unie. Dit wordt ‘rechtstreekse werking’ genoemd. De CPR heeft daarmee een vergelijkbare status als nationale wetten in de lidstaten, maar in geval van strijdigheid gaat de CPR boven de nationale wet.

De fabrikant of importeur is verplicht om de producten die onder CPR vallen te voorzien van een prestatieverklaring (DoP) met de brandclassificatie en een CE-markering. Het brandgedrag van deze producten mag niet op een andere manier geclassificeerd worden.

De NEN 8012 is een norm. Net als alle normen in het Bouwbesluit, geldt dat deze van kracht wordt zodra deze is aangewezen door het Bouwbesluit (via regeling Bouwbesluit). De aanwijzing van NEN 8012 via het Bouwbesluit is in bewerking. In de NEN 1010: 2015 + C1: 2016 wordt voor de toepassing van brandclassificaties al verwezen naar de NEN 8012. De toepassing van de norm NEN 8012 kan en wordt ook in bestekken opgenomen en geldt dan als onderdeel van de privaatrechtelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Wordt de CE-markering op de kabel geprint?

Nee, de CE markering is wel zichtbaar op het label. Alleen CE markering op de kabel is niet toegestaan, aangezien alleen opdruk te weinig specifieke aanvullende informatie biedt.

Hoe zit het met de verwerkbaarheid van de nieuwe kabels?

De verwerkbaarheid van kabels is een belangrijk criterium bij het ontwerp van CPR-geclassificeerde kabels. Draka zal de constructies blijven optimaliseren met oog op verwerkbaarheid. Doordat de eisen op brandgedrag onder CPR anders en over het algemeen zwaarder zijn kan het voorkomen dat de kabelconstructie is aangepast, wat soms enige invloed heeft op de verwerkbaarheid. Voor vragen over specifieke producten neem contact op met Draka.

Zijn de diameters van de nieuwe kabels dikker?

De diameters van de meeste nieuwe kabelproducten zijn gelijk aan de huidige afmetingen. Het is mogelijk dat er enkele kabeltypen iets dikker worden door het gebruik van andere materialen. Wilt u van een specifiek product de kabeldiameter weten, neem dan contact met ons op via het contactformulier onder.

Wanneer gaat het buitenland CPR invoeren?

In heel de EU moeten kabels voor permanente installaties die na 1 juli 2017 in de handel worden gebracht zijn voorzien van een CE markering met bijbehorende classificatie van het brandgedrag. Elke lidstaat is verplicht om een “contact punt” op te zetten waar informatie is te verkrijgen aan welke eisen een bepaald product moet voldoen. De lijst van contactpunten is te vinden via http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16301/attachments/1/translations/

In hoeverre moet grondkabel aan CPR voldoen? De kabel ligt immers in de grond.

In de grond is niet gebouw-gebonden, echter als de kabel een gebouw binnenkomt en onderdeel is van de vaste installatie, valt de kabel onder CPR. De huidige gearmeerde installatiekabels, zoals de VULTO en de VULTA, die wordt toegepast als grondkabel moeten nu al volgens de productnorm voldoen aan een bundelbrandproef volgens IEC 60332-3-24. Deze eis zal in de productnorm worden vervangen door een brandclassificatie volgens CPR.

Staan de nieuwe brandclassificaties ook in de nieuwe NEN1010?

NEN 1010:2015 bevat niet de brandclassificatie, maar schrijft voor het bepalen van de vereiste brandclassificatie van de kabels NEN 8012 voor. In deze NEN 8012 zijn de brandclassificaties beschreven. De classificaties van de Draka producten zijn in overeenstemming met NEN 8012.

Komen er grote wijziging met betrekking tot CPR resistance to fire?

Er is op dit moment nog geen geharmoniseerde productnorm voor kabels met functiebehoud, zodat CE-markering nog niet mogelijk is. Kabels met functiebehoud (die onder CPR vallen) zullen zowel geclassificeerd moeten worden op “reaction to fire” (brandgedrag) en “resistance to fire” (brandwerendheid). De classificatie op brandgedrag zal in overeenstemming moeten zijn met NEN 8012.

Geldt er voor VD geen eis? Zijn toch drie draden in buis met klasse E?

VD toegepast voor permanente aanleg in bouwwerken valt onder CPR. VD is geclassificeerd als Eca. Pas NEN 8012 toe om vast te stellen of deze klasse Eca mag worden toegepast. Houdt hierbij rekening dat “leidingen in bundels” niet van toepassing is op een beperkt aantal (installatie)draden in een buis of in een ander beschermend omhulsel.

Valt bedrading in verdeelkasten onder CPR?

Nee, een verdeelkast is te beschouwen als een toestel/apparaat. De bedrading in toestellen vallen niet onder CPR. 
Wel valt bekabeling van en naar paneelkasten onder CPR indien deze onderdeel is van de permanente installatie. Draka heeft ervoor gekozen om VDS installatiedraad wel van een CPR brandclassificatie te voorzien met brandklasse Eca.

Worden installatiekabels met klasse B2ca dikker dan installatiekabels met klasse Cca?

De diameters van de nieuwe kabelproducten blijven zo veel als mogelijk gelijk aan de huidige afmetingen. Het is mogelijk dat er enkele kabeltypen iets dikker worden door het gebruik van andere materialen of toevoeging van een extra scheidingslaag. Wilt u van een specifiek product de kabeldiameter weten, neem dan contact met ons op via het contactformulier onder.

Hoe om te gaan met het gebruik van niet-CPR-geclassificeerde kabels uit voorraad?

Na 1 juli 2017 mogen fabrikanten en importeurs niet-CPR-geclassificeerde kabels voor toepassing in permanente elektrotechnische installaties van bouwwerken (bijvoorbeeld: gebouwen en civieltechnische werken), niet meer in de handel brengen. Niet-CPR-geclassificeerde kabels die vóór 1 juli in de handel zijn gebracht, mogen toegepast worden in bestaande installaties, omdat daar de toen geldende regels van toepassing zijn.

In hoeverre moeten stekerbare systemen aan CPR voldoen?

Stekerbare systemen zelf vallen niet onder CPR.
Stekerbare systemen zijn een combinatie van twee producten (kabel en steker) bedoeld om de snelheid van installeren in bouwwerken te ondersteunen. Stekerbare systemen kunnen, net als normale kabels worden geïnstalleerd in bouwwerken. Als een stekerbaar systeem wordt toegepast in permanente elektrotechnische installaties van bouwwerken (bijvoorbeeld: gebouwen en civieltechnische werken), moet de kabel wel voldoen aan de CPR en kan voor de bepaling van de brandclassificatie, gebruikt gemaakt worden van de NEN 8012.

Komen er grote wijzigingen met betrekking tot CPR resistance to fire?

Er is op dit moment nog geen geharmoniseerde productnorm voor kabels met functiebehoud en daardoor is CE-markering nog niet mogelijk. Kabels met functiebehoud (die onder CPR vallen) zullen zowel geclassificeerd moeten worden op “reaction to fire” (brandgedrag) en op “resistance to fire” (brandwerendheid). Op dit moment is CE markering voor kabels met functiebehoud dus niet verplicht.

In NEN 8012 bijlage D tabel D1 staat een overzicht van Leidingen die toelaatbaar zijn zolang CE markering niet verplicht is.

Hoe weet je zeker of het productetiket en de prestatieverklaring (DoP) voldoet aan de eisen van CPR?

Om zeker te weten dat u een CPR-compliant product koopt of gebruikt, moet zorgvuldig gecontroleerd worden of zowel het etiket (label) als de prestatieverklaring (DoP) in overeenstemming zijn met de eisen die door CPR worden gesteld (en opgenomen in de EN 50575 standaard) en dat er geen verplichte informatie ontbreekt.

Etiket (product label)

 • Het CPR-etiket en bijbehorende CE-markering mogen alleen worden aangebracht als er een prestatieverklaring (DoP) is opgesteld.
 • Voor kabels moet de CE-markering zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar worden aangebracht op het product label die is aangebracht op de productverpakking of haspel. CE-markering op de kabel is niet toegestaan ​​voor kabels die vallen onder CPR.
 • Het etiket moet het formaat en de verplichte velden respecteren die zijn  omschreven in de EN 50575-standaard
 • Het etiket moet het nummer van de prestatieverklaring (DoP) bevatten, het zogenaamde DoP nummer. Dat nummer moet verwijzen naar een specifiek producttype en niet naar een algemene productfamilie. Dezelfde logica moet in de prestatieverklaring (DoP) worden gerespecteerd. De prestatieverklaring kan opgesteld worden voor een specifiek product (individuele productcode) of voor  een productfamilie, waarbij alle afzonderlijke productcodes vermeld moeten worden in dezelfde prestatieverklaring.
 • Er is geen informatie over gevaarlijke stoffen vereist op het etiket volgens CPR  EN 50575: A1 2016
 • Distributeurs dienen ervoor te zorgen dat het product dat valt onder CPR de CE-markering op de verpakking heeft staan.

Declaration of performance (DoP)

 • De DoP of prestatieverklaring is het Europese legale paspoort voor de brandeigenschappen van kabels die onder de CPR vallen.
 • De DoP moet voldoen aan de opmaak en de verplichte velden die zijn omschreven in de EN 50575 standaard (model zie onder).
 • De Dop moet wettelijk in de taal van het land waar het product wordt verkocht  opgesteld zijn. De DoP in het Nederlands is dus verplicht bij verkopen in Nederland. DoP in het Nederlands en Frans is verplicht bij verkopen in België, etc.
 • De handtekening moet digitaal gecertificeerd zijn. Dat is nodig om te bewijzen dat het certificaat niet verandert in de loop van de tijd en 10 jaar beschikbaar blijft zonder wijzigingen.
 • De prestatieverklaring moet gerelateerd aan een specifiek product (individuele productcode), of kan gerelateerd zijn aan een productfamilie, maar in dit geval moeten alle afzonderlijke productcodes vermeld worden in dezelfde DoP.
 • De DoP kan niet herzien worden. Als er wijzigingen optreden moet er een nieuwe DoP worden uitgegeven. Vervolgens moet op de verpakking van het product het DoP nummer correct op het CPR-label staan. Dat is nodig om te bewijzen dat het certificaat niet verandert in de loop van de tijd en 10 jaar beschikbaar blijft zonder wijzigingen.
 • Het beoogde gebruik van de kabel moet overeenkomen met de tekst over het beoogde gebruik zoals afgesproken en van toepassing in Nederland.
 • De enige correcte mogelijkheid voor de verklaring over gevaarlijke stoffen is NPD “no performance determined”, of wel geen prestatie bepaald.
 • De correcte geharmoniseerde norm die wordt beschreven is EN 50575: 2014 + A1: 2016
 • De Notified Body (onafhankelijke keurende instantie) en bijbehorend codenummer behoort tot de verplichte informatie op het label.

  Ga naar de pagina over CE en DoP

Heeft u een vraag? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

Versturen