Nieuws over CPR voor kabels

Draka ondersteunt de invoering van strikte regels voor de brandveiligheid van kabels, de nieuwe Europese verordening voor bouwproducten (CPR)

Delft, 22 april 2014 - Draka werkt mee aan het opstellen van de normen en het invoeren van de nieuwe Construction Products Regulation (CPR) voor kabels. De komende tijd zal Draka haar klanten en partners actief ondersteunen bij het naleven van deze regelgeving. De Europese verordening voor bouwproducten, de Construction Products Regulation (CPR) is op 1 juli 2013 ingegaan. Ook kabels vallen met betrekking tot hun gedrag bij brand onder de CPR. Voor kabels wordt de CPR echter pas echt van kracht als alle hiervoor benodigde normen gereed zijn.

Deze nieuwe Europese bouwproductenverordening heeft als doel om uniforme eisen te stellen aan bouwproducten. Dit wordt gedaan door een ‘common technical language’ te definiëren: een set uniforme afspraken over de testmethoden en eigenschappen van producten.
Fabrikanten geven een verklaring af over technische eigenschappen van producten ten behoeve van gebruikers (architecten, installateurs en eindgebruikers) die voor elke situatie de vereiste en meest geschikte producten moeten kiezen.

Meer informatie: ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/legislation/
Karakteristieken in relatie tot bekabeling:
- Hoe reageert de kabel op brand?
- In welke mate blijft de kabel functioneren bij brand (Functiebehoud)?
In eerste instantie zullen er alleen nieuwe afspraken beschikbaar komen voor het gedrag van kabels bij brand. De Europese normen voor functiebehoud bij brand van kabels zijn voorlopig nog niet beschikbaar.

Draka speelt voortrekkersrol op het gebied van brandveiligheid
Al sinds jaren onderzoeken en classificeren de Nederlandse kabelfabrikanten het gedrag van kabels tijdens brand. Als mede-architect van de Nederlandse Technische Afspraak NTA 8012 vervult Draka (onderdeel van Prysmian Group) een voortrekkersrol op het gebied van de brandveiligheid van bekabeling. Zo lanceerde Draka de bewustwordingscampagne ‘Brandveiligheid’ voor de elektrotechnische branche, en leverde belangrijke bijdragen aan Nederlandse normen en beproevingsmethoden. Daarnaast beschikt Draka over testopstellingen waarmee het brandgedrag van kabels wordt getest. Moeilijk brandbare PVC-kabels en halogeenvrije kabels, die bij brand weinig tot geen rook ontwikkelen, zijn nu standaard in het pakket van Draka.

Kabels niet alleen elektrisch veilig, maar straks ook geclassificeerd voor brand
“Onze experts worden gevraagd bij het opstellen van brandclassificaties en normen vanwege de kennis die Draka de afgelopen 30 jaar heeft opgebouwd. De duizenden brandproeven aan verschillende constructies en materialen hebben ons een goed inzicht gegeven over het correct toepassen en installeren van kabels en het gedrag bij brand in elektrische installaties.” aldus Edgar Aker, Marketing Director Prysmian Group in de Benelux. “Vanwege de maatschappelijke betrokkenheid van Draka delen we deze kennis graag om de gevolgen van brand zoveel mogelijk te beperken. Zo is Marc Kobilsek namens Draka, voorzitter van de NEC64-TC-werkgroep NTA 8012. We nemen ook deel aan deze discussie op Europees niveau over het testen en toepassen van brandveilige kabels.” Naast Europese richtlijnen waaraan kabelfabrikanten moeten voldoen voor wat betreft de elektrische veiligheid, worden er door de invoering van de CPR ook eisen ten aanzien van brandveiligheid gesteld. Deze nieuwe regelgeving is van toepassing op alle kabeltypes – middenspannings- en laagspanningskabels, maar ook signaal-, data- en glasvezelkabels die zijn geïnstalleerd in vaste elektrotechnische installaties van bouwwerken. “We zullen ons de komende tijd richten op het actief informeren van de markt over de implicaties van CPR voor onze producten. Gelijker tijd zullen we onze klanten en partners ondersteunen bij implementeren en naleven van de richtlijnen zodat zij de juiste productkeuzes maken.”, vertelt Edgar Aker. Draka zal in de komende periode al haar producten testen en – indien nodig – aanpassen zodat we klaar zijn zodra de CPR van toepassing is op bekabeling.