Begrippenlijst

Fabrikant
Een natuurlijke of rechtspersoon die een bouwproduct vervaardigt of laat ontwerpen of vervaardigen, en dat product onder zijn naam of merknaam verhandelt.
Een natuurlijke of rechtspersoon in de toeleveringsketen, anders dan de fabrikant of de importeur, die een bouwproduct op de markt aanbiedt. 

Distributeur
Een distributeur wordt beschouwd als fabrikant […] en is onderworpen aan de verplichtingen van de fabrikant […] wanneer hij een product onder zijn naam of merknaam in de handel brengt of een al in de handel gebracht bouwproduct zodanig wijzigt dat de conformiteit met de prestatieverklaring in het gedrang kan komen.


Importeur

Een in de Europese Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die een bouwproduct uit een derde land op de uniale markt in de handel brengt. Een importeur wordt beschouwd als fabrikant […] en is onderworpen aan de verplichtingen van de fabrikant […] wanneer hij een product onder zijn naam of merknaam in de handel brengt of een al in de handel gebracht bouwproduct zodanig wijzigt dat de conformiteit met de prestatieverklaring in het gedrang kan komen.

In de handel brengen

Het voor het eerst op de uniale markt aanbieden van een bouwproduct

Op de markt aanbieden
Het in het kader van een handelsactiviteit, al dan niet tegen betaling, verstrekken van een bouwproduct met het oog op distributie of gebruik op de uniale markt.

Bouwproduct

Elke product dat wordt vervaardigd en in de handel wordt gebracht om blijvend te worden verwerkt in bouwwerken of delen ervan, en waarvan de prestaties gevolgen hebben voor de prestaties van het bouwwerk met betrekking tot de fundamentele eisen voor bouwwerken.

Uniale markt

De markt betreft een land welke is aangesloten bij de Europese Unie.