Hoewel de informatie die wordt aangeboden in deze lijst van veelgestelde vragen en antwoorden met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden, garandeert Draka Kabel B.V. niet dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Draka Kabel B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen op welke wijze dan ook van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze pagina.

Laatste update: 13-12-2016

Wat is CPR?

Construction Products Regulation (CPR) is een Europese verordening en heeft als doel om betrouwbare informatie te verschaffen over de prestatie van bouwproducten. Kabels die zijn geïnstalleerd in permanente elektrotechnische installaties van bouwwerken vallen met betrekking tot hun brandgedrag onder de CPR. Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende brandklassen.

Wat is het doel van CPR?

De Europese verordening voor bouwproducten (CPR) heeft als doel om betrouwbare eenduidige informatie over product constructies en de relatie tot hun toepassingen te bevorderen. Dit wordt gedaan door uniforme afspraken (common technical language) te maken over bepaalde essentiële kenmerken van producten. Fabrikanten geven een verklaring af over technische eigenschappen van producten in een zogenaamde Declaration of Performance (DoP). Ook wordt de CE markering voor producten aangepast in lijn met de verordening.

Voor kabels betreft het alleen brandeigenschappen, andere kenmerken van kabels (bijv. elektrische en mechanische eigenschappen) blijven conform de huidige nationale en voor zover beschikbaar internationale specificaties.

Wie is betrokken bij CPR?


In principe is de hele bouwketen verantwoordelijk voor CPR.

Kabelfabrikanten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de brandtesten, het opstellen en aanbrengen van de CE-markering en het opstellen en beschikbaar maken van de prestatieverklaring (Declaration of Performance). Een importeur kan volgens CPR ook worden aangemerkt als fabrikant als die het product binnen de EU in de handel brengt.
Notified bodies (aangemelde instantie) zijn verantwoordelijk voor type beproevingen (witnessing), certificaten en periodieke controle.

Groothandels/distributeurs dienen erop toe te zien dat alle verkochte kabelproducten die vallen onder CPR zijn voorzien van correcte CE-markering.
Installateurs/adviseurs zijn verantwoordelijk voor de juiste keuze van de brandklasse en installatie van de juiste kabel; conform de NEN 8012. De installateur moet kunnen aantonen dat de kabel met de juiste brandclassificatie is geinstalleerd.
Eigenaar/gebruiker van het gebouw is verantwoordelijk voor het bepalen van het brandrisico conform het bouwbesluit en NEN 8012.
Overheid en industrie zorgdragen voor de implementatie van CPR in Nederlandse NEN 8012.

Welke producteigenschappen van kabels vallen onder CPR?

Kabels vallen met betrekking tot hun brandgedrag onder CPR, ten aanzien van de volgende eigenschappen:
- Brandgedrag van kabels (“reaction to fire”)
- Functiebehoud van kabels tijdens brand (“Resistance to fire”)
- Vrijkomen van gevaarlijke stoffen tijdens brand (“release of dangerous substances

In eerste instantie wordt de norm en brandclassificatie voor wat betreft het brandgedrag van kabels toegepast per 1 juli 2016 en verplicht per 1 juli 2017.

Welke kabels vallen onder CPR?

CPR is toepassing op middenspannings- en laagspanningskabels, maar ook signaal-, data- en glasvezelkabels die zijn geïnstalleerd in permanente elektrotechnische installaties van bouwwerken. In eerste instantie moeten in gebouwen en civiele werken de kabels bestemd voor elektriciteit- en communicatie worden geclassificeerd op basis van brandgedrag (“Reaction to Fire”). In de toekomst zullen de kabels waarbij continuïteit van energie en/of signalering voor veiligheidsinstallaties noodzakelijk is in CPR worden beschreven (“Resistance to fire”), zoals voor de levering van elektriciteit, communicatie en branddetectie en alarmsystemen in gebouwen of andere civiele werken.

Welke brandklassen gelden voor het brandgedrag ('reaction to fire')

Voor het beschrijven van het brandgedrag van kabels worden kabels voor wat betreft “reaction to fire” ingedeeld in een Euroclassificatie die bestaat uit zeven brandklassen en bijbehorend risico:
A-ca (geen)
B1-ca (nauwelijks)
B2-ca (heel beperkt)
C-ca (beperkt)
D-ca (gemiddeldd)
E-ca (hoog)
F-ca (niet bepaald)
De vier vetgedrukte klassen zijn relevant voor Nederland in het kader van NEN 8012. Warmteafgifte en brandvoortplanting zijn de belangrijkste criteria. Bovendien zijn rookontwikkeling, vallend brandend materiaal en zuurgraad van rookgassen additioneel geclassificeerd.
Meer informatie over de Euroklassen

Wat is NEN 8012?

In de CPR worden kabels geclassificeerd in verschillende brandklassen. In de nieuwe NEN 8012 zijn de nieuwe CPR eisen verwerkt voor Nederland. Het gaat om de keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen en glasvezelleidingen. De NEN 8012 heeft betrekking op hoe kabels reageren bij brand (reaction to fire). Draka heeft de brandklasse selectiehulp ontwikkeld die 1-op-1 is gebaseerd op de stroomdiagrammen en risicograaf van de NEN 8012.

Per wanneer moeten kabels CE-markering voor CPR hebben?

De CE-markering voor CPR is van toepassing wanneer de productnorm is gepubliceerd en de datum van applicatie is vastgesteld door de Europese Commissie. Voor “reaction to fire” is dat 1 juli 2016. Producenten hebben een jaar de tijd tot 1 juli 2017 om te voldoen aan de verordening met een Declaration of Performance (DoP) en CE-markering. Ga naar CE markering en DoP.

Wat doet Draka om de invoering van CPR voor kabels te ondersteunen?

Draka neemt als onderdeel van de Prysmian Group in Europa het voortouw in het CPR implementatieproces voor kabels. Draka doet dit door:
- Haar technische expertise en advies in te zetten in het implementatie proces
- De branche te ondersteunen met informatie en advies
- Wereldwijde investeringen in R&D in testopstellingen voor brandproeven
- Ontwikkeling van nieuwe productlijnen om tegemoet te komen aan de belangrijke Euroklassen
- Tijdig beschikbaar stellen van Declaration of Performance (DoP) en CE-markering voor relevante kabelproducten
- Nog meer kabels te ontwikkelen die moeilijk brandbaar zijn en geen halogenen bevatten

Wat is een Notified Body en welke instantie accrediteert deze?

De Notified Body of aangemelde instantie is verantwoordelijk voor het typekeuren van de producten via ‘witnessing’ en fabrieksinspecties. Notified Bodies worden aangewezen door de nationale overheden. In Nederland is deze taak ondergebracht bij Raad voor Accreditatie in Utrecht. In andere landen gebeurt dit op dezelfde wijze. De resultaten van alle Notified Bodies in Europa worden in Nederland geaccepteerd. Voor alle Notified Bodies gelden in principe dezelfde regels.

Hoe vaak wordt de kabel getest? Wie controleert dit?

In de norm EN 50575 wordt nauwkeurig aangegeven hoe er gekeurd/geïnspecteerd moet worden. Het is vergelijkbaar met de huidige situatie voor Kema Keur e.d. en ISO 9001. Fabrikanten blijven zelf verantwoordelijk voor hun kwaliteitsbeheersing en moeten naar eigen inzicht zelf brandgedrag testen, maar in principe voor Euroclasses Cca en hoger: 1 x per jaar. Bij productwijzigingen is vaak nieuwe typekeuring nodig. Voor de Euroklassen Eca en Dca moet alleen voor de typekeuring een Notified lab of instantie worden ingeschakeld. Voor de hogere Euroklassen (Cca en B2ca) moet behalve voor de typekeuring ook regelmatige fabrieksinspecties (2x per jaar) en herhalingskeuringen (1 type eens per 3 jaar per product familie) door de Notified Bodies plaatsvinden. Notified Bodies worden weer gecontroleerd door de Raad voor Accreditatie (zie hierboven).

NB. CPR geldt alleen voor het brandgedrag van kabels. Voor de overige kabeleigenschappen blijven de relevantekeurmerken van toepassing, zoals Kema-Keur.

We zijn nu bezig in de ontwerpfase en krijgen een bouwvergunning, wat moet ik toepassen?

De ingangsdatum is 1 juli 2016 en verplichte implementatie is 1 juli 2017. De overgangsperiode ligt tussen deze twee data.

1. Verstrekking van de vergunning: in overgangsperiode

2.1 Uitvoering/bestelling vindt plaats in overgangsperiode
Indien de CPR geclassificeerde kabel verkrijgbaar is, dan kan de installateur kiezen, voor zover de ‘oude’ kabel nog beschikbaar is.

2.2 Uitvoering/bestelling vindt plaats na verplichte toepassing
Gebruik CPR-geclassificeerde kabels.

2.Verstrekking van de vergunning: Na verplichte toepassing

3.1 Uitvoering/bestelling vindt plaats na verplichte toepassing
Gebruik CPR-geclassificeerde kabels.

Hoe kan het dat Draka HULT producten te vinden zijn in twee brandklassen?

In Nederland zullen zowel Draka HULT (YMz1K) met brandklasse Cca-s1,d1,a1 als Draka HULT (YMz1K) met brandklasse B2ca-s1,d1,a1 worden toegepast. Hoewel beide HULT (YMz1K) heten zijn het verschillende kabeltypen: de aanduiding HULT (YMz1K) kan niet los worden gezien van de brandclassificatie. De aanduiding HULT (YMz1K) geeft aan dat beide kabels weliswaar dezelfde constructie en kabeleigenschappen hebben maar de verschillende brandclassificatie geeft aan dat het om verschillende kabeltypen gaat. Bij een bestelling is het daarom essentieel om de brandclassificatie te vermelden.

Is CPR en NEN 8012 een wet of een norm?

CPR is een Europese wet. De fabrikant is verplicht om de producten die onder CPR vallen te voorzien van een CE-label en een prestatieverklaring (DoP) met de (brand)classificatie. Het brandgedrag van deze producten mag niet op een andere manier aangeduid worden.

De NEN 8012 is een norm. Net zoals dat voor de NEN 1010 geldt wordt deze norm pas (publiekrechtelijk) wet zodra deze is aangewezen door het Bouwbesluit (via regeling Bouwbesluit).

De aanwijzing van NEN 8012 via het Bouwbesluit is in bewerking. Toepassing van NEN 8012 wordt wel al voorgeschreven door NEN 1010:2015. NEN 8012 kan natuurlijk ook in bestekken worden opgenomen (privaatrechtelijke afspraak).

Wordt de CE-markering op de kabel geprint?

Nee, de CE markering is wel zichtbaar op het label. Alleen CE markering op de kabel is niet toegestaan, aangezien alleen opdruk te weinig specifieke aanvullende informatie biedt.

Hoe zit het met de verwerkbaarheid van de nieuwe kabels?

De verwerkbaarheid van kabels is een belangrijk criterium bij het ontwerp van CPR-geclassificeerde kabels. Draka zal de constructies blijven optimaliseren met oog op verwerkbaarheid. Doordat de eisen op brandgedrag onder CPR anders en over het algemeen zwaarder zijn kan het voorkomen dat de kabelconstructie is aangepast, wat soms enige invloed heeft op de verwerkbaarheid. Voor vragen over specifieke producten neem contact op met Draka.

Zijn de diameters van de nieuwe kabels dikker?

De diameters van de meeste nieuwe kabelproducten zijn gelijk aan de huidige afmetingen. Het is mogelijk dat er enkele kabeltypen iets dikker worden door het gebruik van andere materialen. Wilt u van een specifiek product de kabeldiameter weten, neem dan contact met ons op via het contactformulier onder.

Wanneer gaat het buitenland CPR invoeren?

In heel de EU moeten kabels die na 1 juli 2017 op de markt worden geplaatst zijn voorzien van een CE markering met bijbehorende classificatie van het brandgedrag. Elke lidstaat is verplicht om een “contact punt” op te zetten waar informatie is te verkrijgen aan welke eisen een bepaald product moet voldoen. De lijst van contactpunten is te vinden via http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16301/attachments/1/translations/

In hoeverre moet grondkabel aan CPR voldoen? De kabel ligt immers in de grond.

In de grond is niet gebouw gebonden, echter als de kabel een gebouw binnenkomt en onderdeel is van de vaste installatie, valt de kabel onder CPR.

De huidige gearmeerde installatiekabels, zoals de VULTO en de VULTA, die wordt toegepast als grondkabel moeten nu al volgens de productnorm voldoen aan een bundelbrandproef volgens IEC 60332-3-24. Deze eis zal in de productnorm worden vervangen door een brandclassificatie volgens CPR.

Staan de nieuwe brandclassificaties ook in de nieuwe NEN1010?

NEN 1010:2015 bevat niet de brandclassificatie, maar schrijft voor het bepalen van de vereiste brandclassificatie van de kabels NEN 8012 voor. In deze NEN 8012 zijn de brandclassificaties beschreven. De classificaties van de Draka producten zijn in overeenstemming met NEN 8012.

Komen er grote wijziging met betrekking tot CPR resistance to fire?

Er is op dit moment nog geen geharmoniseerde productnorm voor kabels met functiebehoud, zodat CE-markering nog niet mogelijk is. Kabels met functiebehoud (die onder CPR vallen) zullen zowel geclassificeerd moeten worden op “reaction to fire” (brandgedrag) en “resistance to fire” (brandwerendheid). De classificatie op brandgedrag zal in overeenstemming moeten zijn met NEN 8012.

Geldt er voor VD geen eis? Zijn toch drie draden in buis met klasse E?

VD toegepast voor vaste aanleg in bouwwerken valt onder CPR. VD is geclassificeerd als Eca. Pas NEN 8012 toe om vast te stellen of deze klasse Eca mag worden toegepast. Houdt hierbij rekening dat “leidingen in bundels” niet van toepassing is op een beperkt aantal (installatie)draden in een buis of in een ander beschermend omhulsel.

Valt bedrading in verdeelkasten onder CPR?

Nee, een verdeelkast is te beschouwen als een toestel/apparaat. De bedrading in toestellen vallen niet onder CPR. 
Wel valt bekabeling van en naar paneelkasten onder CPR indien deze onderdeel is van de permanente installatie. Draka heeft ervoor gekozen om VDS installatiedraad wel van een CPR brandclassificatie te voorzien met brandklasse Eca.

Worden installatiekabels met klasse B2ca dikker dan installatiekabels met klasse Cca?

De diameters van de nieuwe kabelproducten blijven zo veel als mogelijk gelijk aan de huidige afmetingen. Het is mogelijk dat er enkele kabeltypen iets dikker worden door het gebruik van andere materialen of toevoeging van een extra scheidingslaag. Wilt u van een specifiek product de kabeldiameter weten, neem dan contact met ons op via het contactformulier onder.

Heeft u een vraag? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

Versturen